Analyse

I analysefasen

 • Hvor benyttes samtykker i virksomheten i dag?
  • Hvilke tjenester gjelder det?
 • Etablere korrekt og tilstrekkelig informasjon om den behandlingsansvarlige.
  • Opprette konto for virksomhetens ansvarlige/personvernombud samt eget oppsett for virksomheten.
  • Er det behov for å bruke et oppsett for multi-tenancy?
  • Er virksomheten offentlig eller privat (ev. hvilken underkategori)
 • Definere formålet så presist og entydig som mulig.
 • Blir de registrerte autentisert på tilstrekkelig måte? Hvordan?
 • Hvilke personopplysninger behandles?
  • Definere datakategorier
 • Behandles personopplysninger av tredjepart?
  • Hvis ja – hvilke?
  • Er det inngått databehandleravtaler med tredjeparter, og er avtalene i tråd med behandlingen?

Produkter fra analysefasen

 • Rapport som dekker punktene over.
 • Innspill til virksomhetens risiko- og sårbarhetsanalyse.
 • Eventuelt tilbud om mer omfattende undersøkelser.
 • Eventuelt tilbud om bistand til oppsett av Traq-konto og integrering av tjeneste(r).
 • Eventuelt tilbud om bistand til utarbeidelse av samtykkeerklæringer.